+48.774419369
 +48.502103428

Tokyo 6-8.11.1987 r.

1. Akiyoshi Matsui
2. Andy Hug
3. Akira Masuda
4. Michael Thompson
5. Ademir S. F. Da costa
6. Hiroki Kurosawa
7. Yasuhiro Shichinohe
8. Nicholas A. C. Da costa