+48.774419369
 +48.502103428

Tokyo 22-25.1.1983 r.

1. Makoto Nakamura
2. Keiji Sanpei
3. Akiyoshi Matsui
4. Ademir S. F. Da Costa
5. Yasuto Onishi
6. Nicholas A.C. Da Costa
7. Keizo Tahara
8. Dive Greaves