+48.774419369
 +48.502103428

Tokyo 1-2.11.1975 r.

1. Katsuaki Sato
2. Hatsuo Royama
3. Joko Ninomiya
4. Daigo Ooishi
5. Toshikazu Sato
6. Takashi Azuma
7. Charles W. Martin
8. Frank Clark